جلسات ضبط شده دورهمی طراحی رفتار

فصل اول دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل اول دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

130
99,000 تومان

فصل پنجم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل پنجم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

0
99,000 تومان

فصل چهارم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل چهارم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

4
99,000 تومان

فصل دوم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل دوم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

113
99,000 تومان

فصل سوم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل سوم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

16
99,000 تومان

فصل ششم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل ششم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

1
99,000 تومان

فصل هفتم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل هفتم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

1
99,000 تومان